Przedszkole Publiczne nr 27 we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wloclawek.schoolpage.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-02-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-21
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Chmielewska.
 • E-mail: a.chmielewska@mopr.wloclawek.pl
 • Telefon: 54 423 23 07

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 27 we Włocławku
 • Adres: ul. Cienista 20 87-800 Włocławek
 • E-mail: pp27@vp.pl
 • Telefon: 54 235 51 59

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Przedszkola Publicznego nr 27 we Włocławku

Przedszkole Publiczne nr 27 we Włocławku położone  jest na osiedlu ,,Michelin” przy ul. Cienistej 20

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek zlokalizowany jest na osiedlu ,,Michelin”. Wejście główne znajduje się od ulicy Cienistej 20, jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Przechodząc prze przeszklone drzwi wejściowe bez dostępności dla osób z niepełnosprawnością ,znajdziemy się w małym holu, po lewej stronie mamy dostęp do sekretariatu oraz gabinetu dyrektora, następnie po prawej stronie można dostać się do szatni dla dzieci. Idąc dalej prosto znajduje się duży hol w którym zarówno po lewej jak i prawej stronie znajdują się klasy dziecięce. Z tyłu budynku również znajdują się drzwi wejściowe bez dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie posiada  windy osobowej, przy schodach prowadzących na piętro zamontowana jest poręcz. Schody nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku przedszkola nie ma platform ani pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej, głosowej. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Brak parkingu przed budynkiem przedszkola.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące:

W menu dostępności (Ctrl+U) widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie, możemy wybrać następujące funkcje:

 • duży widżet
 • kontrast- odwrócenie kolorów, ciemny i lekki kontrast
 • odświetlenie linków
 • duży tekst
 • odstępy między tekstami- lekkie, umiarkowane i duże odstępy
 • zatrzymaj animacje
 • przyjazny dla dysleksji, czytelne czcionki
 • kursor- duży kursor, maska do czytania, przewodnik do czytania
 • podpowiedzi
 • wysokość linii- 1.5x, 1.75x, 2x
 • wyrównaj tekst- do lewej, w prawo, do środka, wyrównanie na całej szerokości
 • nasycenie- niskie, wysokie, desaturacja.

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.